generalforsamling i Tersløse

I henhold til foreningens vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes den første tirsdag i november. På grund af folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 har bestyrelsen imidlertid besluttet, at byforeningens generalforsamling afholdes mandag den 14. november 2022 kl. 19 i Sognegården.

Dagsorden for generalforsamlingen

Formanden byder velkommen.

1) Valg af ordstyrer

2) Valg af to stemmetællere

3) Formanden fremlægger årsberetning

4) Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse

5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
    Jens Jørgen, Kurt og Lena er på valg. Jens Jørgen og Kurt ønsker genvalg. Lena
    ønsker ikke genvalg.

6) Valg af 2 suppleanter
    Lill ønsker genvalg.

7) Indkomne forslag

8) Drøftelse af kommende arrangementer

9) Evt Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal sendes til formand Joachim Lindhardt på JoachimLindhardt@gmail.com.

Categories: